• ទំ២

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ការវិនិយោគលើគម្រោងការពារបរិស្ថានតែមួយដង ផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាប៉ាតង់ និងការសាងសង់ឧបករណ៍។

ycim
IMG_20220224_164930
fac02
ផលិតផល_3_04_uchc